مسووليت رسيدگي برامور آموزشي و پرورشي كشورسوئد برعهده وزارت آموزش و پرورش و علوم و مسئوليت نظارت برعملكرد مراكز آموزشي و پرورشي كشور برعهده شوراهاي استاني، شهرداريها و روساي مدارس خصوصي كشورمي باشد.اين درحاليست .